Blaton Expertises West Vlaanderen Blaton expertises Brugge West Vlaanderen Blaton Expertises Kaantoorgebouwen Brugge West Vlaanderen Blaton Expertises Brugge West Vlaanderen

Home

Plaatsbeschrijving

Schatting

Gerechtelijke expertises

Socio economische onderzoeken

EPC

ContactBlaton Expertises Bij Huur en Verhuur:

Verhuurder en huurder zijn sinds de gewijzigde huurwet van 25 april 2007 verplicht om een gedetailleerde plaatsbeschrijving te maken.

Verplicht

De plaatsbeschrijving is een schriftelijke vaststelling van de feitelijke situatie van de woning bij aanvang van de huur. De huurder en verhuurder zijn verplicht om in aanwezigheid van beide partijen en voor gezamenlijke rekening een gedetailleerde plaatsbeschrijving op te stellen. Dat gebeurt het best tijdens de periode dat de ruimtes onbewoond zijn, maar het kan ook nog tijdens de eerste maand van bewoning. De plaatsbeschrijving moet bij het huurcontract worden gevoegd.

Wanneer moet de plaatsbeschrijving worden opgemaakt?

Als de huurtijd meer dan één jaar bedraagt : ofwel in de periode dat de huurwoning niet wordt gebruikt ofwel tijdens de eerste maand dat ze wordt gebruikt.
Als de huurtijd minder dan één jaar bedraagt: ofwel in de periode dat de woning niet wordt gebruikt ofwel tijdens de eerste vijftien dagen dat ze wordt gebruikt.

Opmaken van de plaatsbeschrijving

De huurder en de verhuurder kunnen zelf een plaatsbeschrijving opmaken. Als de partijen het niet eens geraken over de plaatsbeschrijving kunnen zij zich met een verzoekschrift tot de vrederechter wenden. Die zal dan een deskundige aanwijzen. Ze mogen ook een beroep doen op een deskundige, zoals een vastgoed expert. In dat geval betalen beide partijen het ereloon van de deskundige voor de helft. Het is ook mogelijk dat elk van de partijen zich op eigen kosten laat vergezellen door een deskundige naar keuze. Een plaatsbeschrijving is geldig als ze:

Blaton Expertises in aanwezigheid van zowel de huurder als de verhuurder (of hun vertegenwoordigers) opgesteld is.
Blaton Expertises door beide partijen persoonlijk gedateerd en ondertekend is.
Blaton Expertisesvoldoende details vermeldt; een clausule zoals 'het goed is in goede staat en goed onderhouden en beide partijen erkennen dit' kan dus niet.

Bij aanvang der werken :

Bij het uitvoeren van bouwprojecten of wegeniswerken is het meestal aangeraden, en soms zelfs verplicht door de opdrachtgever, om voor het aanvatten van de werken een constructieve plaatsbeschrijving te laten uitvoeren bij de eigendommen die binnen een bepaalde perimeter rond de werkzaamheden vallen.

Een constructieve plaatsbeschrijving heeft als doel alle constructieve gebreken van een pand of goed op te tekenen. Er wordt hierbij gelet op bestaande barsten, scheuren, verzakkingen, uit het lood staan van muren, slecht werkende ramen en deuren, …

In bepaalde gevallen zal ook een beschrijving van de beplantingen in de tuin mee opgenomen worden. Bestaande schadepatronen zullen nauwkeurig opgetekend worden en desgevallend worden er ‘getuigen’ geplaatst. Dit kunnen speciale strookjes zijn die over een scheur geplaatst worden om na te gaan of gedurende de werkzaamheden de scheur vergroot of verkleind is. Dit kan wijzen op zettingen van de constructie ten gevolge van de uitgevoerde werken in de nabijheid.

Op het einde van de werken zal een nieuwe plaatsbeschrijving opgemaakt worden. In dit document worden alle veranderingen ten opzichte van de oorspronkelijke beschrijving opgetekend. Indien er schadepatronen vastgesteld worden door de eigenaar tijdens het verloop van de werkzaamheden op het aanpalende erf, dient deze steeds onmiddellijk de bouwheer te verwittigen. De bouwheer dient dan de nodige maatregelen te treffen om de schade te beperken.