Blaton Expertises West Vlaanderen Blaton expertises Brugge West Vlaanderen Blaton Expertises Kaantoorgebouwen Brugge West Vlaanderen Blaton Expertises Brugge West Vlaanderen

Home

Plaatsbeschrijving

Schatting

Gerechtelijke expertises

Socio economische onderzoeken

EPC

ContactTaxaties, schattingen, waardepalingen, waarde ramingen,……

Vele woorden die allemaal leiden tot een schattingsverslag.
Blaton Expertises stelt schattingsverslagen en waardebepalingrapporten op zowel voor financiële instellingen, als voor eigenaren van onroerende goederen, als potentiële kopers die de toestand van de woning wensen te kennen die men wenst te verwerven.

Met deze schattingsverslagen en waardebepalingen kan u de potentiële kopers en verkopers informeren over de staat van de woning nog voor men overgaat tot een te koop stelling of een onderhandse verkoopovereenkomst ondertekend wordt.

Voor bedrijven en vastgoedvennootschappen stellen wij eveneens de benodigde verslagen op voor een inbreng in vennootschap.
Juiste woningwaarden en aankoopprijzen zijn voor een leek moeilijk te bepalen. De perfecte woonst bestaat niet en alle woningen hebben gebreken, plus- en minpunten, mogelijkheden en beperkingen.
Ook is niet elk perceel evenwaardig ten opzicht van een ander….

Het stedenbouwkundig onderzoek koppelen aan een schattingsverslag, is daarom ook niet onverstandig. De kostprijs van dit alles weegt geenszins op tegen het risico van een miskoop en staat niet in verhouding ten aanzien van het te investeren bedrag.
Klanten bepalen zelf welke type schattingswaarden voorzien moeten worden: marktprijs, venale waarde, nieuwbouwwaarde, executie, enz. …

Naast de schatting van onroerend goed in het kader van een verkoop of aankoop, kan u beroep doen op de vastgoedexpert(taxateur) voor waardebepalingen in volgende gevallen:

Blaton ExpertisesBij verkoop en aankoop.

Om te vermijden dat uw onroerend goed een lange tijd te koop aangeboden wordt met een prijs die ver boven de werkelijke waarde ligt, doet u best beroep op een erkend vastgoedexpert om een grondige waardebepaling te laten uitvoeren. Als een goed te lang op de markt is tegen een te hoge prijs, haken potentiële kopers, die initieel bereid waren een marktconforme prijs te betalen, af.

Niet alleen blijft uw goed maandenlang op de markt waardoor mogelijk nieuwe geïnteresseerde kopers hun interesse verliezen, ook loopt u het risico op een lange periode van leegstand. Door deze leegstand zal een snellere veroudering optreden, met waardedaling tot gevolg, er dienen overbodige taksen en belastingen betaald te worden, … Kortom, uw kapitaal stagneert. Er wordt geen rendement meer geboekt.

Dergelijke neerwaartse spiraal is gevaarlijk en dient absoluut vermeden te worden. Een grondige waardebepaling die uw goed op een objectieve manier in de vastgoedmarkt plaatst, is daarom onontbeerlijk. Niet alleen voor de verkoop van uw vastgoed is een waardebepaling van belang, ook indien u een aankoop wil doen, kan het nuttig zijn om de gevraagde waarde te laten aftoetsen door een objectieve waardebepaling.

Zo krijgt u als koper meteen informatie over bepaalde zaken waar u mogelijks nog geen weet van had en kan u met een gerust hart een aannemelijk en gefundeerd bod doen. Het schattingsverslag dat u geleverd wordt, kan u meteen gebruiken om een hypothecair krediet af te sluiten bij uw bank.

Blaton ExpertisesBij aangifte van een nalatenschap & Voorafgaandelijke schatting

Bij het openvallen van een nalatenschap zal de fiscus successierechten heffen. De verkoopwaarde van alle onroerende goederen die in de nalatenschap zitten op datum van overlijden, vormt hierbij de maatstaf van heffing.

Het is daarom van belang om bij de aangifte van de nalatenschap een nauwkeurige omschrijving van alle onroerende goederen en hun verkoopwaarde op datum van overlijden op te stellen. Door de verkoopwaarde te laten vaststellen door een vastgoedexpert vermijdt u dat de goederen te hoog ingeschat worden (en aldus teveel successierechten betaald worden) of dat de goederen te laag ingeschat worden (waardoor u ongeloofwaardig overkomt bij de fiscus).

In dit laatste geval kan de fiscus een meerwaarde opleggen of een controleschatting laten uitvoeren binnen de twee jaar na datum van overlijden. Indien de goederen onderworpen worden aan een controleschatting en er een hogere waarde vastgesteld wordt door de fiscus, dienen bijkomende successierechten alsook boetes en intresten betaald te worden.

Als u op zeker wil spelen, is het raadzaam om een voorafgaandelijke schatting aan te vragen. Het voordeel hiervan is dat de voorafgaandelijke schatting de waarde van de goederen vastlegt waarop de successierechten zullen berekend worden. Hiervoor zal de deskundige een gemotiveerd en onder eed opgesteld verslag opmaken. Indien later, bij overlijden of erna, de geschatte goederen verkocht worden aan een hogere prijs, is deze meerwaarde niet meer belastbaar door de fiscus. De fiscus zal zich enkel baseren op de waarde die vastgesteld is bij de voorafgaandelijke schatting.

Een voorafgaandelijke schatting kan u aanvragen met een aangetekende brief gericht aan het kantoor van de ontvanger waar de aangifte ingediend zal worden. De schatting wordt dan opgemaakt door een deskundige die in onderling overleg met de fiscus wordt aangesteld. U kan steeds zelf uw deskundige voorstellen.

Bij het indienen van een nalatenschap, of ervoor bij voorafgaandelijke schatting, doet u er dus goed aan om de deskundigheid van een vastgoedexpert in te roepen. U heeft niet alleen een gefundeerd waardebepalingsrapport in handen om de fiscus te overtuigen, ook kan het schattingsverslag gebruikt worden om een latere koper te overtuigen.

Filip Blaton is op heden erkend voor de fiscale rol van West- en Oost-Vlaanderen.

Blaton ExpertisesBij inbreng van onroerend goed in een vennootschap

Als u vastgoed wil inbrengen in uw vennootschap is het van belang om een correcte prijs te kennen. U kan uw vastgoed in totaliteit in de vennootschap opnemen of de opsplitsing naakte eigendom – vruchtgebruik maken. In dit laatste geval kan de vastgoedexpert voor u een gefundeerd waardebepalingsrapport opmaken waarin de waarde van de naakte eigendom en het vruchtgebruik afzonderlijk vastgesteld worden.

U kan het schattingsverslag gebruiken om te onderhandelen over kredieten bij de bank, de fiscus te overtuigen, uw balans te actualiseren, de vermogenstoestand van de vennootschap te bepalen of de gedane afschrijvingen te verantwoorden. Een gefundeerde en onafhankelijke waardebepaling is echter steeds noodzakelijk.

Blaton ExpertisesVoor bepaling van de huurwaarde

Als u een opbrengsteigendom aangekocht heeft of de eigendommen in uw vastgoedportefeuille wenst af te toetsen op rendement, kan u beroep doen op een vastgoedexpert om een objectieve audit te laten opstellen. De huurwaarde van nieuw aangekochte gebouwen kan in alle objectiviteit bepaald worden zodat u uw goederen aan een correcte marktconforme prijs onmiddellijk kan verhuren.

Verder kunnen in het verslag de sterke punten van uw vastgoed opgenomen worden, maar ook de punten die voor verbetering vatbaar zijn worden onderzocht. Zo krijgt u een volledig beeld van uw vastgoedportefeuille en wordt u meegedeeld hoe het rendement mogelijks opgekrikt kan worden.

Blaton ExpertisesVoor uittreden uit onverdeeldheid

Wanneer u een eigendom bezit in onverdeeldheid, kan het zijn dat u uw participatie wilt verkopen of dat u de andere eigenaars wilt uitkopen.

Een deskundige kan op dat punt een oplossing bieden door op een onafhankelijke en objectieve manier de eigendom te schatten. Op die manier kan vastgelegd worden wat de waarde is van het aandeel van elke mede-eigenaar en kunnen de gewenste transacties plaatsvinden.